สมาคมบ้านปันรัก (องค์กรสาธารณประโยชน์)
“สมาคมบ้านปันรัก” เริ่มต้นจากการเปิดสอนการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้สูงอายุโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยที่กำลังมาถึง และได้ขยายการจัดการเรียนการสอนไปในอีกหลายๆ กิจกรรม และจากนั้นสมิกที่มาเรียนได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 จนได้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกบุคคล หน่วยงานภาครัฐลัองค์กรเอกนดีเด่นสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา และได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลที่ 1 ประเภท องค์กรนอกภาครัฐ (NGO) ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0-2619-6633
http://www.baanpunrak.org
http://facebook.com/baanpunrak